KYGS MOBESE Kamera İzleme Sistemleri

KYGS Mobese Sistemi hakkında Teknik Bilgiler

KGYS, Ana Merkez Binası, Ek Ana ve Hizmet Binaları, şehir genelindeki kavşak ve noktalar ile Ana ve Tali izleme Merkezleri arasında kurulacak olan şehir izleme sistemini tarif eder. Bu sistem; ana omurga üzerinden ses, data ve görüntü iletişimini sağlayan, IP tabanlı, gelişmeye ve büyümeye açık, güçlü bir omurga kurmayı amaçlayan kamera izleme sistemlerini de içerir. Kablosuz cihazlarda Telekomünikasyon Kurumu tarafından tahsis edilen frekanslar kullanılır.

mobese güvenlik kamera sistemleri

Temelinde polis araçlarının dijital harita üzerlerinden canlı olarak gözlendiği, görevli personelin merkezle ve amirleriyle her türlü iletişimini sağlayan sistem, veri tabanındaki bilgilerin tüm polis ekiplerince aktif olarak kullanılabildiği sistemler bütününü oluşturuyor. Sistemle suç işlenebilecek ortamları önleyici polis faaliyetleri açısından dijital kameralarla izlenmesinin yanı sıra, suçla karşılaşıldığında oluşturulan akıllı yazılım, iletişim sistemi ile polisin olaylara anında müdahale etmesini ve verimliğini artırması hedefleniyor.

(KGYS)Mobese, Emniyet Genel Müdürlüğü araçları için tasarlanmış iletişim altyapısı olarak GPRS teknolojisini kullanan, yazılım ve mobil donanım birimlerinden oluşan, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin (GIS / MIS) entegrasyonudur.

KGYS(MOBESE) ’ nin Amacı

Mobil iletişim teknolojisinin kamu hayatındaki önemi çerçevesinde Emniyet hizmetlerinin de teknolojiye uygun bir hızda gelişmesini sağlamak, olaylara en kısa süre içinde müdahale etmek, kişi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak ve toplum destekli Polis olgusunun yerleşmesi gibi çok önemli hedefler amacıyla KGYS projesi tasarlanmıştır.

KGYS(Mobese) Projesinin kapsamı Kamera Sistemi bileşenlerinin kurulup çalışır hale getirilmesi ile ilgili teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları kapsar. KGYS(Mobese), Ana Merkez Binası, Ek Ana ve Hizmet Binaları, şehir genelindeki kavşak ve noktalar ile Ana ve Tali İzleme Merkezleri arasında kurulacak olan Şehir İzleme Sistemini tarif etmektedir. Bu sistem, ana omurga üzerinden ses, data ve görüntü iletişimini sağlayan, IP tabanlı, gelişmeye ve büyümeye açık, güçlü bir omurga kurmayı amaçlayan kamera izleme sistemlerini içermektedir. Kablosuz cihazlarda TK (Telekomünikasyon Kurumu) tarafından tahsis edilen frekanslar kullanılır. Şehir İzleme Sisteminin amacı; ilin Asayiş ve Güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi, kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti, yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlamak işini ifade eder.

kygs mobese sistemleri

KGYS(Mobese)’nin amacý; kentin Asayiş ve Güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi, kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti, yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlamaktır. Kurulacak KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) sistemi ile;

- Şehrin idarece belirtilen giriş – çıkış noktalarına plaka tanıma amaçlı kamera sistemlerinin tesisi.

- Asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı amaçlı kavşak, meydan ve toplumsal gösteri alanlarının izlenmesi, kontrolü ve gerekli ek tedbirlerin alınması amacıyla kamera sistemlerinin tesisi,

- Ana Merkez ve tali merkezler, izleme noktaları ve toplama noktalarının oluşturulması,

- Ek hizmet ve merkez binalarının çevre güvenlik ve nezarethane kamera görüntülerinin izlenmesi ve görüntülerin kaydedilmesi,

- Tesis edilecek görüntü izleme ve değerlendirme sistemleri ile plaka tanıma, çalıntı araç tespiti vb. amaçlara hizmet etmek üzere uygun tasarım, tesis, montaj ve kurulumu ile gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Getirileri

Polise olan güvenin teknolojiyi de kullanarak en üst seviyeye çıkarılması “Delilden Sanığa Gitme” teorisinin sağlamlaştırılması Tüm verilerin digital ortamda kayıt altına alınarak saklanması Eldeki verilerden en seri şekilde faydalanılması İnsan Hakları açısından iç denetimin artırılması İstatistiki bilgilerin seri ve kolayca alınabilmesi

KGYS(MOBESE) ile aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilir :
Şehrin idarece belirtilen giriş – çıkış noktalarına plaka tanıma amaçlı kamera sistemlerinin tesisi,

Asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı amaçlı kavşak, meydan ve toplumsal gösteri alanlarının izlenmesi, kontrolü ve gerekli ek tedbirlerin alınması amacıyla kamera sistemlerinin tesisi,

İstenildiği kadar ana ve tali olmak üzere izleme ve değerlendirme merkezlerinin oluşturulması,

Ek hizmet binaları ile Polis Merkezlerinin çevre güvenlik ve nezarethane kamera görüntülerinin izlenmesi ve görüntülerin kaydedilmesi,

Ana İzleme Merkezinde tesis edilecek görüntü izleme ve değerlendirme sistemleri ile plaka tanıma, çalıntı araç tespiti vb. amaçlara hizmet etmek üzere uygun tasarım, tesis, montaj ve kurulumu ile gerekli eğitimlerin verilmesi.

KGYS(MOBESE) ’ nin Önemli Özellikleri

Olayların Sayısal Haritada analizi

Gelişmiş Veritabanı sorgulamaları yapabilme

Kolay ve şifreli mesajlaşabilme

Kolay ve etkin ekip koordinasyonu yapabilme

Kolay ve doğru personel performans değerlendirmesi yapabilme

Akıllı bir sistem olması

Resim transferi yapabilme

KGYS(mobese) ’ nin Bileşenleri

Araç Takip Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Yerel/Ulusal Sorgu Sistemi

Karar Destek Sistemi

Suç Analiz Sistemi

Akıllı Sistem

KGYS(mobese) lerde kullanılan cihazlar, Proxim ürünü olup WIMAX teknolojisi ve/veya fiber optik hatlarda görev yapmaktadır.Proxim ürünlerinde bu proje için Tsunami MP.16 BSU ve SU üniteleri kullanılmaktadır. Detaylar ve cihaz özellikleri ekteki dökümlerde bulunabilir:

Network Yapısı

KGYS LAN iletişim mimarisinde 2 veya 3 fazlı bir yapı bulunur. Projenin yapılacağı ilde ilçe toplama merkezleri oluşturulacaksa 3 fazlı (KGYS merkezi, ilçe merkezleri, toplama merkezleri), ilçe toplama merkezleri oluşturulmayacaksa 2 fazlı (KGYS merkezi, toplama merkezleri) yapı esas alınır. Fazlar ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

3 fazlı durum

Ana Merkez;

En üst düzey yetkilerde izleme ve yönetim yapılacak KGYS(mobese) Merkezidir

Tali Merkezler;

Kendi sorumluluk alanlarındaki kameraları izlemek ve yönetmek için ikincil düzeyde yetkilere sahip merkezdir.

Toplama Noktaları;

Sorumluluk bölgesi göz önünde bulundurularak kamera görüntülerinin ilk geleceği merkezdir, (Makam haricinde) kamera yönetme ve izleme yetkisi üçüncül düzeyde bulunan merkezdir. Makamda bulunan konsol kullanıldığında diğer bütün kullanıcılar için kamerayı yönetme yetkisi devre dışı kalacak şekilde yetkilendirilir.

Kamera görüntüleri sorumluluk alanında bulunduğu ilgili binalarda toplanır, 10 kameradan daha az kamera sayısına sahip karakollardaki kameraların kayıtları, bağlı bulundukları merkezlerinde veya Tali Merkezler içinde yer alan en uygun binalarda tutulur. Merkeze bağlı bulunan tüm binalar kendi sorumluluk bölgesindeki kameralar için izleme yapar.

2 fazlı durum

Ana Merkez;

En üst düzey yetkilerde izleme ve yönetim yapılacak KGYS(MOBESE) Merkezidir

Tali Noktaları;

Sorumluluk bölgesi göz önünde bulundurularak kamera görüntülerinin ilk geleceği merkezdir

izleme Noktaları;

kamera yönetme ve izleme yetkisi ikincil düzeyde bulunan merkezdir. Merkezde bulunan konsol kullanıldığında diğer bütün kullanıcılar için kamerayı yönetme yetkisi devre dışı kalacak şekilde yetkilendirilebilir.

Kamera görüntüleri, sorumluluk alanında bulunduğu ilgili binalarda toplanır ve idare tarafından belirlenecek binalarda veya ana merkezde kaydedilir. Tüm binalarda kendi sorumluluk bolgesindeki kameralar için izleme yapılabilir.

Kamera Kayıt ve İzleme Sistemi Genel lşleyişi

Kameralar ve toplama noktaları arasındaki haberleşmenin sağlanması ve görüntü aktarımı belirtilen nokta, kavgak ve meydanlara kablosuz (WiFi veya WiMax) ağ tesis edilir. Omurga üzerinde olmayan tün kamera görüntüleri, tesis edilecek bu ağ üzerinden yapılır.

Sistemde hareketli döner kameralar ile iç ve dış mekanlar için sabit kameralar kullanılır. MPEG4 dual video stream’ine dönüşen video sinyalleri veri toplama merkezine iletilir. Toplama merkezlerinde aynı zamanda izleme de yapılabilir. Kayıt cihazı üzerindeki kayıtlara hem bu merkezlerden, hem de aynı ağa baglı idarece onay verilmiş noktalardan ulaşılabilir. Kameraların izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için her izleme noktasında “Çok Monitörlü Operatör izleme Konsolu” ve “kontrol klavyesi” bulunur. Her bir izleme noktası kendi sorumluluk alanında bulunan kamera sayısının en az %25′i kadarını aynı anda izleyebilecek alt yapıya sahiptir. İlgili izleme Noktasına bağlı kamera sayısının 32′nin üzerinde olması durumunda, aynı anda izlenebilecek kamera sayısı 32′nin altında olmayabilir. Çok Monitörlü izleme Konsollarının ve ekranların sayısı her dört (4) kamera için bir (1) ekran kurulacak şekilde tasarlanır. Tüm ekranlardan aynı anda 1-4-9-16 kamera izlenebilir. Her operatörün konsolu en az iki monitörlü ve kontrol klavyeli olur. Her izleme konsol masasına en az 4 adet ekran takılabilir. KGYS Merkezde tesis edilecek olan izleme sisteminde en az toplam sistemin kamera sayısının %25′i kadarı aynı anda izlenebilir. Bu sayı 32′nin altında olmaz. Bu amaçla kullanılacak MPEG4 video kod çözücüler 4′e bölümüş olarak 4 kamera görüntüsünü ekrana verebilir. Ayrıca KGYS(MOBESE) merkezinde gerekli sistem yönetimi için “Sistem Yönetim istasyonu” bulunur ve gerektiğinde bu istasyonların da çıkışı Video Wall’a verilebilir. Sistem Denetim ve Güvenlik Yönetim Sunucusu KGYS merkezde bulunur ve tüm sistemi yönetebilir.

KGYS(mobese) merkezi ana ekranında kamera görüntülerinin dışında aynı anda başka görüntüler de verilebilir. (Örneğin dijital şehir haritası, ulusal tv yayınları gibi) istenildiği gündeki görüntü kayıtları; her kamera için bağlı bulundukları görüntü toplama merkezinde veya tali merkezde veya ana merkezde depolanır.

Kameralar ve izleme noktaları arasındaki haberleşmenin sağlanmasý için, il genelinde tespiti yapılan ve şartname ekinde belirtilen nokta, kavşak ve meydanlara kablosuz (WiFl) ağ tesis edilir.

Kablosuz ağ kameraları ana merkezden, tali merkezlerden ve izleme noktalarından İzlenmesi için de kullanılır. Aynı zamanda tali merkezler sadece kendi sorumluluk bölgelerindeki kameraları izleyebilecek şekilde yetkilendirilebilir.

Tesis edilecek ağın bant genişliğinin bir bölümü, Polis Merkezleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binaları arasında kurulacak bir VolP telefon sistemi için kullanılabilir.

Tesis edilecek ağın bant genişliğinin atıl kalan bölümü var ise; bu bölüm ile il içerisindeki Emniyet birimleri arasında bir WAN oluşturulabilir, dosya paylaşımı ve video konferans gibi bazı fonksiyonların gerçekleştirilmesi mümkün hale gelebilir .

KGYS(Mobese) İzleme Noktalarının Özellikleri

Sistem genelinde istenildiği kadar ana ve tali izleme noktası oluşturulabilir.

kavşak, meydan ve kamera noktasından Ana Kumanda Haber Merkezine ve Tali İzleme merkezine gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapılabilir.

Alanlarda toplumsal olaylarda uyarı ve tebliğ yapılabilmesi için merkezden istenilen noktaya hitap edilebilecek anons sistemi bulunabilir. Bu sistemin işlendiği noktalar belirtilebilir.

İzleme konsolu konulacak olan polis merkezi, çevre güvenlik ve nezarethane kameraları ile mıntıkalarındaki kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilinir ve geriye dönük kayıtlara ulaşılabilirr. Ayrıca; ana ve tali izleme merkezlerinden bu kameraların görüntüleri izlenebilir ve kayıtlarına ulaşılabilir.

KGYS(Mobese) kamera Kayıt ve İzleme Sistemi Genel İşleyisi

Sistemde hareketli dome kameralar ile iç ve dış mekanlar için sabit kameralar kullanılabilir.

MPEG4 dual video stream’ine dönüşen video sinyalleri veri toplama merkezine kablosuz olarak iletilir.

Toplama merkezlerindeki kablosuz alıcılardan network switch’e bağlantı yapılır. Toplama merkezlerinde aynı zamanda izleme de yapılabilir.

Kayıt cihazı üzerindeki kayıtlara hem bu merkezlerden, hem de aynı ağa bağlı idarece onay verilmiş noktalardan ulaşılabilir.

Kameralarýn izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için her izleme noktasında “Çok Monitörlü Operatör İzleme Konsolu” ve “kontrol klavyesi” bulunur.

Her bir izleme noktası kendi sorumluluk alanında bulunan kamera sayısının en az %25′i kadarını aynı anda izleyebilecek alt yapıya sahiptir.

Çok Monitörlü İzleme Konsollarının ve ekranların sayısı her dört (4) kamera için bir (1) ekran kurulucak şekilde tasarlanabilir.

Tüm ekranlardan aynı anda 1-4-9-16 kamera izlenebilir.

Her operatörün konsolu en az iki monitörlü ve kontrol klavyeli olabilir. Her konsola en az 4 adet ekran takılabilir.

KGYSMerkezde tesis edilecek olan izleme sisteminde en az toplam sistemin kamera sayısının %25′i kadarı aynı anda izlenebilir. Bu amaçla kullanılacak MPEG4 video kod çözücüler 4′e bölünmüş olarak 4 kamera görüntüsünü ekrana verebilir.

Ayrýca KGYS(MOBESE) merkezinde gerekli sistem yönetimi için “Sistem Yönetim İstasyonu” bulunur ve gerektiğinde bu istayonlarýn da çıkışı Video Wall’a verilebilir.

Sistem Denetim ve Güvenlik Yönetim Sunucusu KGYS merkezde bulunur ve tüm sistemi yönetebilir.

Video wall’da kamera görüntülerinin dışında aynı anda başka görüntüler de verilebilir. Örneğin dijital şehir haritası, ulusal tv yayınları gibi başka görüntüleri Video Wall’a aktarabilmek için Video Wall’a ait olan video wall matrix kontrol ünitesinin asgari 64 girişli olması gerekir. Bu girişler VGA, S-Video, DVI ve kompozit video sinyali olabilecektir.

Yazar: Ahmet YILMAZ

Yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Teknik Öğretmenliği, Akabinde Analodolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ve Çukurova Ünv. MBA Yüksek lisansı yaptı. Yaklaşık 10 Yıldır Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerine Çalışmaktadır. Elektronik Güvenlik Sektöründeki Pek Çok Firmada Proje, Satış, Yönetim Gibi Farklı Pozisyonlarda Çalıştı. Birçok Sektörel Dergide Yazıları Bulunmaktadır. 2013 Yılında Türkiye'de İlk Olan Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazarak, Papatya Üniversite Yayıncılıktan Kitabını Çıkardı.

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar

1 Yorum Yapıldı
  • Moncler Outlet diyor ki:

    KYGS Mobese sistemleri hakkında çok yararlı bilgiler buldum diyebilirim. Mobese sistemleri hakkında aradığım bilgilere rahatlıkla ulaştım teşekkürler.1 + 2 =